Loading color scheme

Człowiek - najlepsza inwestycja

Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim
Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Nasza szkoła jako jedna z 83 placówek w Powiecie Lubelskim została objęta działaniami projektu pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2013r. do 31.08.2015 r. bezpośrednio przez Powiat Lubelski. Instytucjami wspierającymi są Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, trzy Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz 2 Biblioteki Pedagogiczne. Jest pilotażem nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły, a jego celem głównym jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie, poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

W ramach projektu nauczyciele uczestniczą w szkoleniach (warsztatach, wykładach, konsultacjach grupowych i indywidualnych) w wybranym obszarze.

W Zespole Szkół w Kalinówce jest to obszar Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.

Ponadto nauczyciele współpracują z nauczycielami z innych placówek na platformie internetowej udostępnionej przez ORE w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia. Na platformie w ramach wybranej sieci publikujemy opisy swoich lub wykorzystywanych działań, omawiamy trudności, dzielimy się doświadczeniem.

Nauczyciele angażują się w pracę następujących sieć „Nauczyciele pracują zespołowo” – 2 nauczyciel.

Zalety udziału w projekcie:
-„blisko szkoły”- czyli funkcjonowanie w jej najbliższym otoczeniu, organizowanie szkoleń w naszej szkole dla całej Rady Pedagogicznej,
- praca na potrzeby szkoły - oferta i przebieg procesu doskonalenia Rady Pedagogicznej dostosowany jest do aktualnych potrzeb naszej szkoły towarzyszy szkole w całym procesie doskonalenia: od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian
- wykorzystanie potencjału różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli Człowiek- najlepsza inwestycja
- wsparcie szkoły przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w procesie identyfikacji potrzeb i formułowania celów. Naszym SORE jest p. Ireneusz Rapa
- zapewnienie szkole możliwości korzystania z ekspertów, materiałów i przydatnych kontaktów

Korzyści z realizacji projektu
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów o skuteczne techniki uczenia się i motywowania uczniów do nauki.
- większe zintegrowanie nauczycieli i poszerzenie zakresu współpracy wewnątrzszkolnej i międzyszkolnej
- wspólne wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dydaktycznych
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, szkołami, przedszkolami
- upowszechnienie dobrych praktyk
- promocja działalności szkoły w środowisku

Więcej aktualnych informacji na stronie: http://www.bpe.powiat.lublin.pl