Loading color scheme

„Edukacja w Gminie Głusk” projekt realizowany w Szkole Podstawowej im 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce

Projekt EDUKACJA W GMINIE GŁUSK jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020

W ramach  projektu  realizowane są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe na rynku pracy (ICT, matematyczno- przyrodnicze, języki obce), zajęcia wyrównawcze również w tym obszarze oraz zajęcia uwzględniające  rozwój właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa). 

Z założenia projekt trwa 2 lata od  1.10.2018 r do 31.08.2020 r. W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:

1. rozwijające zainteresowania informatyczne dla klas IV-VIII – 4 grupy (każda grupa liczy 6-ciu uczestników i ma 1 godz. tygodniowo)

2. rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze dla klas VII - VIII: – 6 grup (każda grupa liczy 6-ciu uczestników i ma 1 godz. tygodniowo)

3. rozwijające zainteresowania z języków obcych dla klas IV- VIII - 4 grupy  (każda grupa liczy 6-ciu uczestników i ma 1 godz. tygodniowo)

4. wyrównawcze z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych dla klas IV- VIII - 4 grupy  (każda grupa liczy 6-ciu uczestników i ma 1 godz. tygodniowo)

5. programowania dla klas I- VIII – 4 grupy (każda grupa liczy 8-miu uczestników i ma 1 godz. tygodniowo)

6. realizacja edukacyjnych projektów interdyscyplinarnych dla klas V i VIII. W szkole realizowane są 4 projekty, każdy po godzinie tygodniowo:

- Grupa I „Szkoła na przestrzeni wieków” 

- Grupa II "Fascynujące dzieje planety Ziemi"

- Grupa III „Formy dziennikarskie i technologie TIK”  

- Grupa IV „Multimedialne środki przekazu i formy plastyczne”

7. Zajęcia logopedyczne z uczniami  - 5 godzin tygodniowo. Do zadań logopedy należało: diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów; prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

8. Zajęcia z psychologiem– 5 godzin tygodniowo. Do zadań psychologa należało: diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości uczniów; wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Zajęcia świetlicowe w wymiarze 4 h/tyg. Z uwagi na zdiagnozowane zapotrzebowanie w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej utworzona zostałą świetlica terapeutyczna, w której prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe na rynku pracy  oraz właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa).